Citation 0212-2420_otan

"Rubicon" at 24:20. Otan. Audio.