dula

noun: duty, job

from do-like

den dula yu dula  then do your job

Citations: