fleimstika

noun: brand

from flame-sticker

emo don teik fleimstika in  they took the brand

Citations: