gon

noun: weapon

from gun

em nou gada gon in  he doesn't have a weapon

n.b. fayogon

Citations: