maun

noun: mountain

from mountain

maun ste biga  the mountain is big

Citations: