moron

noun: tomorrow

from tomorrow-one

Citations: