pleiplei

noun: game

from play-play

yongon pleiplei  children's game

Citations: