seimon

noun: same, same one

from same-one

em laik seimon  it's the same one

Citations: