shilkru

noun: guard (force)

from shell-crew

Haiplana Shilkru  Queen's Guard

Citations: