teik au

verb: seize, eliminate

from take out

teik dei stegeda au  seize that village

Citations: