throudon

noun: challenge

from throw-down

Citations: