trei

noun: path, trail

from trail

trei gon Maun-de  path to the Mountain

Citations: